Събота, Юли 13, 2024
   
Текст

Училищната библиотека - център на училищния живот и документация

„Училищната библиотека-център на училищния живот и документация” – проект по програма «Учене през целия живот», сектор "Коменски"

През 2007-2008 година ученици и учители от ОУ «Христо Ботев» Сливен работиха по проект на тема „Училищната библиотека-център на училищния живот и документация” в сътрудничество с училища от Румъния, Италия и Франция. Целта бе да се претвори идеята за създаване на система за архивиране на богатата училищна дейност и да се обмени опит и знания свързани с културната идентичност, традиции и национална литература на партньорите, да се направи преход от класическата идея за библиотеката, като място за консултации на ученици и заемане на книги, към една по-широка реализация на тази идея, а именно, превръщането на библиотеката в място за съхраняване на училищната документация и памет на училищния живот.

Друга цел на проекта бе осъзнаване ролята на училищната библиотека като място за подготовка и изследователска дейност на ученици и учители. Важно бе да се направят стъпки за мотивиране на учениците за четене и развиване на интереса към родната и чуждата литература. Проектът даде възможност за запознаване на преподавателите от училището с утвърдени чужди образователни практики и проучване на идеи за прилагането им в наши условия. Проектът бе и възможност за развиване на умения за работа в екип.

Работата протече в две направления – литература и документация.

* Сформиран бе екип по проекта от учители по роден и чужди езици, начален учител, учител по изкуства и зам. директор по учебната дейност и разпределяне на основните задачи.

* Установяване на контакт с партньорите по проекта.

* Запознаване на учениците с темата, целите и набелязаните дейности

* Запознаване на родителите на родителско събрание с темата на проекта и дейностите.

* Изготвяне на списък с български класически автори и произведения и събиране и подбор на материали за книжката.

* Превод от ученици на откъси от литературни произведения в екип и индивидуално и писане на литературни съчинения на английски език за книжката.

* Създаване на илюстрации по наши литературни творби за книжката.

* Интервю на ученици с училищния библиотекар за историята, фонда и управлението на библиотеката.

* Подбор и изготвяне на портфолио с типични за образователната ни система документи /Правилник за дейността на училището, протоколи за писмени поправителни, приравнителни изпити и такива за срочна и годишна оценка, свидетелство за завършен начален етап и свидетелство за завършено основно образование, удостоверение за завършен клас, ученическа книжка, протоколи за дежурство по време на изпит/.

* Превод на документацията и изпращане на координатора на проекта.

* Дискусия в мрежата с партньорите и предложения за изготвяне на общите продукти.

* Снимки и изготвяне на PPT презентация на училището от ученици.

* Среща по проекта в гр. Ланилис, Франция. Представяне на нашия краен продукт и презентацията на партньорите и дискусии свързани със спецификата на френската образователна система и училищно управление и библиотека, както и с традициите и историята на п-в Бретан.

* Създаване на DVD филм от визитата за колегите и учениците от нашето училище.

* Подреждане на фотоизложба и представяне на книжката и PPT презентацията пред колегите и учениците в училището.

* Запознаване на учениците с крайните продукти на партньорите от предходната и настоящата година.

* Подготовка и реализиране на визита в гр.Сливен, България:

  • среща с представител на РИО на МОН и запознаване на партньорите със структурата и спецификата на българската образователна система и новите тенденции в образованието;
  • запознаване на партньорите с историята и настоящето на училището, училищната библиотека и с администрацията;
  • концерт от ученици за посрещане на партньорите;
  • посещение на музей на текстилната индустрия и регионална библиотека ”Сава Доброплодни”;
  • посещение на професионална гимназия по строителство и архитектура” Н. Козарев” , гр. Сливен;

* Участие на ученици от проекта в прояви организирани от регионална библиотека „С. Доброплодни” и Общината по повод VIII национален фестивал на детската книга и изкуствата за деца;

* Подреждане на постоянен кът с материалите по проекта в библиотеката;

* Подреждане на изложба със събраните по време на проекта илюстрации върху прочетени наши литературни произведения и такива на партньорите;

* Драматизация на ученици от началния етап на приказки от наши и чужди автори пред родителите;

* Организиране на дарителска акция сред учениците за обогатяване и подновяване фонда на библиотеката;

* Среща на учениците с писателите С. Пеев и Н. Домусчиев от Сливен.

* Размяна на писма с учениците от Румъния на английски език;

* Издаване на статия за проекта в местен вестник.

 

Срещите между учители от различни Европейски страни доведоха до осъзнаване на значимостта от отварянето ни един към друг, необходимостта от дискутиране на проблемите и експериментиране на различни решения. В сферата на образованието няма рецепти и няма по- добри държави. Образованието е в постоянна еволюция, тъй като то е за хората, които се променят непрекъснато. Споделянето на опит между учители и ученици от различни Европейски страни доведе до осъзнаване на различията, на необходимостта от толерантност и уважение, и за ползата от доброто сътрудничество. Резултатите, които получихме със създаването на материали по различни предмети (главно в сферата на хуманитарните науки и изкуствата), показаха, че и учители и ученици чувстват необходимост от споделяне на своята същност и своите умения в отворен диалог, което доказва, че имаме общи човешки корени.

Убедени сме, че този проект е бил значим за всички партньори, тъй като ни позволи да осмислим своята същност и да разчупим стереотипите, които сме следвали преди това.

Надяваме се, да получим нови възможности да участваме в подобни Европейски проекти, които изискват време и енергия, но дават огромни възможности. Благодарим на всички, които ни сътрудничиха в това начинание и допринесоха за неговия успех.

 

Сборник от проекта Изтегли PDF

Login Form