Четвъртък, Юни 13, 2024
   
Текст

ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИ

Уважаеми родители,

считано от 19.03.2024 г. има промяна в регламента за отсъствията на учениците. 

Прилагам извадка от Наредбата: 

„Чл. 62. (1) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в следните случаи: 

1. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2024 г., в сила от 19.03.2024 г.) по медицински причини, за което в училището се изпраща по електронен път медицински документ от лекар или от лекар по дентална медицина; 

2. поради участие в други дейности извън процеса на училищното образование, като състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и други, при представяне на документ от спортния клуб, в който ученикът членува, от организаторите на дейностите, от институцията, от името на която участва в тях, и след потвърждение от родителя; 

3. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2024 г., в сила от 19.03.2024 г.) до 15 учебни дни в една учебна година с мотивирано заявление от родителя до класния ръководител, но не повече от 5 дни наведнъж; 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2024 г., в сила от 19.03.2024 г.) Заявлението по ал. 1, т. 3 се подава преди отсъствието на ученика, а ако това е невъзможно, родителят уведомява класния ръководител в първия ден от отсъствието на ученика от училище.“ 

В случай на непредставяне на необходимите документи, удостоверяващи отсъствието по уважителни причини в определените срокове, класният ръководител регистрира отсъствията като отсъствия по неуважителни причини.

Бланки на заявлението ще намерите в деловодството на училището, както и на сайта ни.(в раздел Бланки <<<<)

 

 

Login Form